Práve sa nachádzate Klaster LIPTOVOrgány združenia

Orgány združenia

Na základe schválených stanov združenia sú orgánmi združenia právnických osôb Klastra LIPTOV

1: členská schôdza - je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho riadni členovia združenia a schádza sa minimálne dvakrát do roka.

2: predstavenstvo - je výkonným orgánom združenia a má 8 členov vrátane predsedu predstavenstva a dvoch podpredsedov predstavenstva. Členovia predstavenstva sú volení členskou schôdzou na volebné obdobie 2 rokov. Porada predstavenstva sa koná najmenej raz za mesiac.

Členovia predstavenstva:

Ing. Michal Slašťan - predseda predstavenstva
Ing. Matej Géci - podpredseda predstavenstva
František Šoltis - podpredseda predstavenstva
Ing. Tomáš Gazdarica - člen
Mgr. Branislav Tréger, PhD. - člen
Ing. Bohuš Hlavatý – člen
Ing. Martin Baran - člen

Ing. Michal Beňo - člen


3: predseda predstavenstva - je štatutárnym zástupcom združenia. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Koná v mene združenia vždy minimálne s jedným podpredsedom predstavenstva. Je ním zástupca primátora mesta Ružomberok - Ing. Michal Slašťan.

4: dozorná rada - je kontrolný orgán združenia. Má 6 členov vrátane predsedu dozornej rady a jedného podpredsedu dozornej rady. Všetci členovia dozornej rady sú volení členskou schôdzou na volebné obdobie 2 rokov. Dozorná rada sa schádza najmenej 2 krát ročne.

Členovia dozornej rady:

Ing. arch. Pavel Bobák - predseda dozornej rady
Ing. Igor Mráz - podpredseda dozornej rady
Ing. Andrej Devečka - člen
Ing. Róbert Kolár – člen
Ing. Slávka Medveďová - člen
Mgr. Sylvia Artzová - člen
 

5: výkonný riaditeľ - Ing. Darina Bartková