Práve sa nachádzate Marketingové aktivity

Marketingové aktivity

Marketing na domácom trhu

Liptov - historický región verzus nová, moderná turistická destinácia

Región Liptov je už dlhodobejšie považovaný za jeden z najvýznamnejších, najnavštevovanejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich regiónov cestovného ruchu na Slovensku. Stredobodom záujmu Klastra Liptov v rámci marketingových aktivít je získavanie  návštevníkov pre Liptov a aktívna podpora predaja destinácie. Na domácom trhu je však upevňovanie pozície Liptova ako lídra na slovenskom trhu cestovného ruchu najvyššou prioritou.
Hoci bol pojem „Liptov“ v slovenskom cestovnom ruchu u dovolenkárov pomerne zaužívaný, používal sa doteraz skôr v chápaní regiónu ako dovolenkového miesta z pohľadu ako jedného z viacerých historických regiónov na Slovensku. Založením Klastra Liptov ako spoločnej marketingovej centrály pre región - prvej organizácie destinačného manažmentu na Slovensku by sa mal dostať Liptov do povedomia „nanovo“ ako moderná turistická destinácia, konkurencieschopná voči iným európskym regiónom a destinácia poskytujúca návštevníkom komplexné služby, tak ako je to dnes už bežným pravidlom v zahraničí.

Liptov sa teší a pripravuje na Slovákov

Zmenu tohto vnímania u návštevníkov a potenciálnych záujemcov o trávenie dovolenky na Liptove by mala vyvolávať aj moderná marketingová značka regiónu, pod ktorou sa región začal propagovať na Slovensku od konca minulého roka. Hoci vysoký podiel návštevníkov Liptova tvoria zahraniční návštevníci, nemala by do budúcnosti zaostávať ani slovenská klientela. Vo všetkých úspešných zahraničných destináciách je totiž práve domáci návštevník tým väčšinovým a  práve cielený rozvoj a podpora domáceho cestovného ruchu je  motorom rozvoja príjazdového zahraničného cestovného ruchu.
Do budúcnosti predstavuje pre Klaster Liptov domáce obyvateľstvo veľkú výzvu. S presvedčením, že aj Slovák začne aktívnejšie a intenzívnejšie objavovať krásy, zákutia, tajomstvá a atraktivity vlastnej krajiny, avšak za predpokladu, že k objavovaniu bude priamo vyzývaný konkrétnymi podnetmi (marketingové opatrenia na domácom trhu), začal Klaster Liptov v prospech regiónu „bojovať“ viacerými zbraňami. Ich konkrétna podoba a intenzita zatiaľ vychádzala z finančných a personálnych možností Klastra Liptov ako marketingovej centrály, opatrenia boli doteraz zamerané predovšetkým na intenzívny pozicioning značky Liptov na Slovensku ako domácom trhu. Do budúcnosti sa však počíta s konkrétnymi kampaňami Liptova na podporu domáceho cestovného ruchu so zvýšenou intenzitou.

TOP aktivity  - marketing na domácom trhu
• Oficiálne predstavenie regiónu Liptov – modernej turistickej destinácie na veľtrhu ITF Slovakiatour 2009
• Krst značky Liptov a jej oficiálne uvedenie na slovenský trh
• Profesionálna práca pre slovenské médiá v oblasti propagácie destinácie
• Podpora propagácie destinácie na Facebooku
• Podpora predaja destinácie prostredníctvom oficiálnej stránky destinácie Liptov www.visitliptov.sk
 

Marketing na zahraničných trhoch

Česko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko priorita

Už od počiatku svojho vzniku vychádza Klaster Liptov pri definovaní všetkých marketingových opatrení z identifikácie hlavných zdrojových trhov, z ktorých prichádza do regiónu najviac návštevníkov. Vychádzajúc z vývoja dlhodobej zahraničnej návštevnosti boli pre obdobie 2008/ 2009 ako trhy, o ktoré sa bude marketingová centrála regiónu prioritne zaujímať, definované Česká republika, Poľsko, Ukrajina/ Rusko a Maďarsko. Cieľom práce s týmito zahraničnými trhmi je podnecovanie získavania povedomia o Liptove ako modernej turistickej destinácii v strednej Európe, udržiavanie si stálych  a získavanie nových návštevníkov.Aktívna spolupráca so zahraničnými zastúpeniami Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na zdrojových trhoch pre Liptov

V tomto období (apríl 2008 až február 2009) sa Klastru Liptov podarilo úspešné nadviazanie kontaktu a dnes už veľmi intenzívnej  spolupráce so zástupcami zahraničných zastúpení Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (Česko, Poľsko, Maďarsko), získavanie a monitorovanie pravidelných informácií o správaní sa týchto zahraničných návštevníkoch na slovenskom trhu a ich reakciách na meniace sa ekonomické podmienky (finančná kríza, výrazná zmena kurzu poľského zlotého a maďarského forintu voči euru po jeho zavedení na Slovensku)  pri výbere dovolenky a spotrebných výdavkoch, aktívna účasť Klastra Liptov na workshopoch a  informačných stretnutiach k zdrojovým trhom pre Slovensko organizovaných Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, zabezpečenie viacerých prezentácií prvej oficiálnej destinácie cestovného ruchu na Slovensku - Liptova v rámci info-ciest pre zahraničných novinárov a tour-operátorov, v rámci vybraných zahraničných výstav a veľtrhov ako aj zasielanie  tlačových správ s novinkami, aktuálnymi informáciami a dianím na Liptove na postupne budovanú a rozširovanú databázu zahraničných novinárov.
Definovanie a realizácia konkrétneho marketingového plánu podľa finančných a personálnych možností Klastra Liptov pre jednotlivé zdrojové trhy je v pláne v novom rozpočtovom období Klastra Liptov.

TOP aktivity  - marketing na zahraničných trhoch
• Prezentácie „nového“ regiónu Liptov v rámci infociest pre poľských novinárov organizovaných Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch v regióne
• Prezentácia „nového“ regiónu Liptov v rámci infocesty pre ukrajinských novinárov organizovanej Úradom Žilinského samosprávneho kraja
• Účasť Klastra Liptov ako prizvaného speakra v prospech regiónu Liptov a jeho prezentácie na organizovanej tlačovej konferencii (SACR) v rámci veľthu MADI Travel Market 2008
• Zastúpenie členov Klastra Liptov na výstave Holiday World Praha 2009 prvýkrát pod spoločnou regionálnou značkou
• Zastúpenie regiónu Liptov ako vystavovateľa na výstave Utazás Budapešť 2009
• Účasť Klastra Liptov ako prizvaného speakra v prospech regiónu Liptov a jeho prvej oficiálnej prezentácie na maďarskom trhu na organizovanej tlačovej konferencii (SACR) na výstave Utazás Budapešť 2009
• Účasť Klastra Liptov na informačnom stretnutí zástupcov všetkých zahraničných zastúpení Slovenskej agentúry pre cestovný ruch k vyhodnoteniu roka 2008
• Intenzívna komunikácia Klastra Liptov so zahraničnými zastúpeniami Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na českom, poľskom a maďarskom trhu